huong dan dang ki

Sunday, June 06, 2004

HUONG DAN DANG KI CAC TRANG KIEM TIEN TREN MANG

ban nen gioi thieu cho cang nhieu nguoi tham gia cang tot

SAU KHI MO TRANG WEB MA BAN MUON DANG KI ban lam theo trinh tu sau
ban click vao muc Sign up va sau do ban se phai dien dia chi e-mail cua ban vao muc

Please enter your Email address to sign-up:

Click CONTINUE

Se co mot thong bao nhu sau:

An email containing a special signup URL,

has been sent to your email address.

You should receive it shortly.

Co nghia la ho da gui xac nhan dang ky den hop thu cua ban ban chi viec check mail tai hom thu cua minh:

Nguoi gui la: allyousubmitters.com

Tieu de cua mail la: AYS PTR Program sign up URL

Noi dung nhu sau:

To complete your signup with AYS PTR please follow this url:

http://www.allyousubmitters.com/pages/signup.php?CO=05c8acbbREFID&EM=usdonline4u_vb@yahoo.com


href=http://www.allyousubmitters.com/pages/signup.php?CO=05c8acbbREFID&EM=usdonline4u_vb@yahoo.com>AOL

UsersBan se click vao link thu nhat (dong thu 2 mau xanh)de dang ky (link thu hai ap dung cho nhung nguoi dang ky mail tai AOL)

Sau khi click vao link do ban se duoc dua den mot trang web de dang ky tro thanh thanh vien cua ho. Ban hay dien day du thong tin ve minh

Username: nick cua ban (tuy chon the nao cung duoc)

E-Mail: (email cua ban da duoc dien san vao day)

Send emails to: Ban phai con la Site Inbox (neu chon muc khac thi khong duoc)

First Name: Ho (Nguyen ten nay la vi du)

Last Name: Ten va ten dem (Van Binh ten nay la vi du)

Address: 12 Lang Ha (vi du)

City: Ha Noi

State: N/A (o Viet nam khong co nen se dien la N/A)

other: de trong khong dien gi ca

Zip Code: 20000 (neu la cac tinh mien bac) hoac 70000 neu la cac tinh mien nam

Country: Viet Nam

Referrer: kedoncoi21 (neu o do de trong thi ban dien kedoncoi21)Select categories of interests to youArts Automotive Business

Computers Education Entertainment

Financial Games Health

Home Internet Media

News Recreation Reference

Science Search Social

Sports Technology TravelBan hay chonArts Business Computers Education Entertainment Financial Games Health

Internet Media Recreation Science Social Sports Technology TravelLUU Y:

O mot so cong ty cac co the co nhieu muc khac nhu tren. Luu y khong duoc chon cac muc sau:

- Delete Me I Cheat

- I Cannot Read English

- Random Payouts

- Search

(Nen ban chon cac muc tren thi ban se khong dang ky duoc hoac sau mot thoi gian ban se bi OUT)Select a payment method

Phuong thuc thang toan ban chon Check (sec) Sau khi ban da kiem du so tien theo quy dinh (50USD) thi trong muc ket qua thu nhap cua ban se hien ra muc request payment, ban click vao do va yeu cau so tien thanh toan. Cong ty nay se gui sec den cho ban qua mot Ngan hang nao do tai dia phuong sau do ngan hang se thong bao den cho ban va ban chi con moi viec la di linh tien (Luu y cac thong tin neu tren neu ban khong dien dung thi ban se khong nhan duoc tien thi tiec lam day)

Payment account ID: de trong khong dien gi caLUU Y:

Mot so cong ty khac se co them cac hinh thuc thanh toan khac nhu:

Money Order, MoneyBookers, PayPal, Stormpay (se de cap ro hon trong phan cac phuong thuc thanh toan)

Payment account ID:

Neu la

- Company check thi de trong

- Money Order de trong

- Monet Bookers: - de trong

- Paypal dia chi email cua ban khi dang ky voi PAYPAL

- Stormpay - dia chi email cua ban khi dang ky voi STORMPAY

- E-gold - ID cua ban khi dang ky voi E-gold

(Doi voi nhung cong ty thanh toan bang Paypal, Stormpay, E-gold thi ban nen dang ky voi cac dich vu nay truoc de co thong tin dien vao muc Payment account ID)

Password: matk hau cua ban

Confirm Password: go lai mat khau

Sau do Click SIGN UP

Neu nhan duoc thong bao: You have completed sign up thi co nghia la ban da hoan tat cong viec dang ky. Neu khong thi ban con mot so phan nao do chua dien day du. Ban nen dieu chinh lai. Neu ai khong biet tieng Anh thi tot nhat lam lai tu dau.Sau khi dang ky 12den 24h AYS se gui thu den cho ban. Trong thoi gian cho thu ban co the LOG IN vao de KIEM TIEN NGAY qua muc PAID2CLICK bang cach click vao cac banner trong do. Moi banner tri gia 5cent thoi gian quang cao cho moi banner la 60giay. Sau khi thay xuat hien dong chu:

Your account has been credited. Thank you! thi ban click tiep banner thu 2 cho den het.

Sau do quay ve muc Earning stats de kiem tra thu nhap cua minh.LUU Y:

Neu ban khong the dang ky duoc ngay tu dau thi co the la da gap mot so kho khan sau:

- Co nguoi da dang ky truoc do tai may tinh ban dang su dung. Ban se phai cho den hom sau den khi IP may tinh do thay doi. Tot nhat la ban den mot phong CHAT khac de dang ky. Neu ban chuyen sang may tinh khac cung mot phong CHAT thi cung khong duoc dau. Tat ca deu chung mot IP ma

- Ban da dang ky duoc roi va ten cua ban da co trong co so du lieu cua ho nhung ban khong biet lai di dang ky lai. Ket qua la se khong duoc. Trong truoc hop nhu vay thi nen tao lai mot hom thu yahoo moi va dang ky lai. De cho chac an thi den mot phong CHAT moi.III. CACH NHAN THU

-----------------------------

***Sau khi dang ky mot ngay thi thu moi duoc gui den cho ban

Hang ngay hoac toi thieu 7 ngay 1 lan ban vao click dia chi link sauhttp://www.allyousubmitters.com/Sau khi trang web da duoc mo ra do ban Click vao MEMBERS (ben trai man hinh)

Sau do ban se phai dien

User name: ten truy nhap

Password: mat khau

Sau do Click vao Log in

Sau do ban se thay nhung muc sau:

- Earning Stats: So tien trong tai khoan cua ban da kiem duoc

- Advertising Stats: Muc quang cao (khong quan tam)

- Your inbox (10) hom thu cua ban

- Referrer link: Dia chi link cua ban

- User account info: Thong tin ve ca nhan cua ban (ban co the vao day de thay doi thong tin va mat khau nhung khong the thay doi duoc User name, First name, Last name, email address)

- Exucutive membership: Nang cap thanh vien (se de cap den sau)

- Paid 2click: Ban se kiem them thu nhap khi vao muc nay va click vao cac banner (sau khi xem xong het thu ban nen vao muc nay lan luot click val cac banner moi mot banner tri gia 2cent do (day la thu nhap them)

- Log out: thoat khoi chuong trinh

- AYS auction: khong quan tam

- AYS PTR forum: neu ai biet tieng anh thi vao day trao doi kinh nghiem

- Affiliate login: khong quan tamPhia duoi la cac thong bao quan trong co mau do (neu ai biet tieng anh thi tham khao)

Total Paid Out to Members since October 13, 2002

$175,027.26 - TONG SO TIEN da chi tra cho cac thanh vien tu ngay 13/10/2002HELLO NGUYEN,

Phia duoi la thong bao ket qua thu nhap cua ban

You have directly earned: $ 5.2175

You have earned from your Downline: $ 0.0879

Your account balance after all transactions: $ 5.3054 (Tong thu nhap cua ban)

You have directly earned: 0 Points

You have earned from your Downline: 0 Points

Total available points after all transactions: 0 PointsCong viec cua ban lan luot nhu sau:

Click vao muc Your Inbox

Sau do mot danh sach thu gui den cho ban ban click bao mail dau tien hoac bat cua mail nao cung duoc nhung nen lam lan luot khong thi quen mat. Sau khi ban click vao mail dau tien thi se hien ra mot cua so trong do co mot LINK (mau xanh) giong nhu sau:http://www.allyousubmitters.com/scripts/runner.php?EA=200403220221488124Luu y ban chi click vao link nao tuong tu nhu tren ma thoi

Sau khi ban click vao link tren thi mot cua so khac se hien ra. Day la cua so Quang cao ma ban can xem (ban co the khong can xem, khong can hieu nhung nen xem de biet khi nao ban duoc tinh tien va duoc tinh bao nhieu)

Sau khi Click vao do thi o cua so do se co thong bao o phia ben tren goc trai man hinh se co thong bao nhu sau:

Thank you for supporting our sponsors! You will receive 5 cents(s), once you have visited this sponsor's site for at least 60 seconds

Ban se phai cho mot luc khoang 15 den 60 giay. Sau khi het thoi gian quang cao thi se hien ra dong chu:

Your account has been credited. Thank You - Tai khoan cua ban da duoc tinh tien. Xin cam on.

Ban co the kiem tra tien trong tai khoan cua ban bang cach quay ve cua so thu nhat va click vao muc Earning Stats

So tien cua ban se the hien o dong chu: (Duoi chu HELLO, ..)

You have directly earned: $ 5.2175

sau do lai quay ve muc Your Inbox vao tiep tuc voi mail thu 2,3,4 . Cho den het.

Sau khi xong viec ban co the tang them thu nhap cua minh bang cach vao muc Paid2click de click vao cac Banner quang cao de duoc tinh them tien (cung tuong tu gan nhu tren)

Sau khi xong viec ban nho xoa het mail trong hop thu cua ban de hop thu cua ban khong bi qua tai.

LUU Y quan trong: Ban chi co the xem thu tung mail mot, khong the xem cung mot luc 2 thu neu chua thay thong bao:

Your account has been credited.

Ket thuc cong viec ban click vao muc Log out (o cua so thu nhat) va thoat khoi chuong trinhCong viec nay ban co the lam hang ngay neu ban thuong xuyen di Chat hoac it nhat 7ngay mot lan. Neu qua thoi gian tren thi so luong thu rat lon, ban se phai doc rat lau. Va cong ty se khong cong nhan thu nhap cua ban neu ban khong hoat dong qua 7 ngay.

CUC KY QUAN TRONG ***********************

Khi doc thu neu thay thu co tieu de la:

Do not open

Cheat link Delete

Please delete

Hoac cac tieu de tuong tu nhu vau thi ban phai xoa ngay thu di neu khong ban se bi OUT day!

XIN DUNG QUEN ##########HAY BAT DAU DI THOI! VA XEM KET QUA RA SAO. BAN KHONG PHAI MAO HIEM HAY RUI RO GI CA. KET HOP CUNG VOI THOI GIAN ONLINE CUA BANChuc ban thanh cong

=========================================================================

Tren day la mot vi du dien hinh voi cong ty ALLYOUSUBMITTERS rat tiem nang voi loai hinh thanh toan thuan tien cho khach hang (bang SEC)

Thong tin cua cong ty nhu sau:

Tong so thanh vien: 33.625 (lon nhat hien nay

Luong mail trung binh mot ngay: 20

Gia tri cua mail: 5cent

Gia tri cua banner trong muc Paid2click: 5cent/banner

Tong so banner trong ngay: 3 banner

Trung binh mot ngay ban co the thu nhap duoc 100cent=1USD

So tien toi thieu khi yeu cau thanh toan la: 50USDDe tang them thu nhap thi ban khong chi lam viec voi mot cong ty ma thoi ban co the lam viec them voi 2, 3 hoac nhieu cong ty nua cung mot luc. Ket hop nhu vay se tiet kiem thoi gian va tang thu nhap cho ban.

Chung toi se cung cap ten mot so cong ty khac giup ban tang thu nhap. Nhung truoc het ban hay doc ky huong dan phuong thuc thanh toan boi vi cac cong ty nay se khong thanh toan bang SEC. Nhung nguoc lai tiem nang cua ho rat lon.