huong dan dang ki

Sunday, June 06, 2004

HUONG DAN DANG KI CAC TRANG KIEM TIEN TREN MANG

ban nen gioi thieu cho cang nhieu nguoi tham gia cang tot

SAU KHI MO TRANG WEB MA BAN MUON DANG KI ban lam theo trinh tu sau
ban click vao muc Sign up va sau do ban se phai dien dia chi e-mail cua ban vao muc

Please enter your Email address to sign-up:

Click CONTINUE

Se co mot thong bao nhu sau:

An email containing a special signup URL,

has been sent to your email address.

You should receive it shortly.

Co nghia la ho da gui xac nhan dang ky den hop thu cua ban ban chi viec check mail tai hom thu cua minh:

Nguoi gui la: allyousubmitters.com

Tieu de cua mail la: AYS PTR Program sign up URL

Noi dung nhu sau:

To complete your signup with AYS PTR please follow this url:

http://www.allyousubmitters.com/pages/signup.php?CO=05c8acbbREFID&EM=usdonline4u_vb@yahoo.com


href=http://www.allyousubmitters.com/pages/signup.php?CO=05c8acbbREFID&EM=usdonline4u_vb@yahoo.com>AOL

UsersBan se click vao link thu nhat (dong thu 2 mau xanh)de dang ky (link thu hai ap dung cho nhung nguoi dang ky mail tai AOL)

Sau khi click vao link do ban se duoc dua den mot trang web de dang ky tro thanh thanh vien cua ho. Ban hay dien day du thong tin ve minh

Username: nick cua ban (tuy chon the nao cung duoc)

E-Mail: (email cua ban da duoc dien san vao day)

Send emails to: Ban phai con la Site Inbox (neu chon muc khac thi khong duoc)

First Name: Ho (Nguyen ten nay la vi du)

Last Name: Ten va ten dem (Van Binh ten nay la vi du)

Address: 12 Lang Ha (vi du)

City: Ha Noi

State: N/A (o Viet nam khong co nen se dien la N/A)

other: de trong khong dien gi ca

Zip Code: 20000 (neu la cac tinh mien bac) hoac 70000 neu la cac tinh mien nam

Country: Viet Nam

Referrer: kedoncoi21 (neu o do de trong thi ban dien kedoncoi21)Select categories of interests to youArts Automotive Business

Computers Education Entertainment

Financial Games Health

Home Internet Media

News Recreation Reference

Science Search Social

Sports Technology TravelBan hay chonArts Business Computers Education Entertainment Financial Games Health

Internet Media Recreation Science Social Sports Technology TravelLUU Y:

O mot so cong ty cac co the co nhieu muc khac nhu tren. Luu y khong duoc chon cac muc sau:

- Delete Me I Cheat

- I Cannot Read English

- Random Payouts

- Search

(Nen ban chon cac muc tren thi ban se khong dang ky duoc hoac sau mot thoi gian ban se bi OUT)Select a payment method

Phuong thuc thang toan ban chon Check (sec) Sau khi ban da kiem du so tien theo quy dinh (50USD) thi trong muc ket qua thu nhap cua ban se hien ra muc request payment, ban click vao do va yeu cau so tien thanh toan. Cong ty nay se gui sec den cho ban qua mot Ngan hang nao do tai dia phuong sau do ngan hang se thong bao den cho ban va ban chi con moi viec la di linh tien (Luu y cac thong tin neu tren neu ban khong dien dung thi ban se khong nhan duoc tien thi tiec lam day)

Payment account ID: de trong khong dien gi caLUU Y:

Mot so cong ty khac se co them cac hinh thuc thanh toan khac nhu:

Money Order, MoneyBookers, PayPal, Stormpay (se de cap ro hon trong phan cac phuong thuc thanh toan)

Payment account ID:

Neu la

- Company check thi de trong

- Money Order de trong

- Monet Bookers: - de trong

- Paypal dia chi email cua ban khi dang ky voi PAYPAL

- Stormpay - dia chi email cua ban khi dang ky voi STORMPAY

- E-gold - ID cua ban khi dang ky voi E-gold

(Doi voi nhung cong ty thanh toan bang Paypal, Stormpay, E-gold thi ban nen dang ky voi cac dich vu nay truoc de co thong tin dien vao muc Payment account ID)

Password: matk hau cua ban

Confirm Password: go lai mat khau

Sau do Click SIGN UP

Neu nhan duoc thong bao: You have completed sign up thi co nghia la ban da hoan tat cong viec dang ky. Neu khong thi ban con mot so phan nao do chua dien day du. Ban nen dieu chinh lai. Neu ai khong biet tieng Anh thi tot nhat lam lai tu dau.Sau khi dang ky 12den 24h AYS se gui thu den cho ban. Trong thoi gian cho thu ban co the LOG IN vao de KIEM TIEN NGAY qua muc PAID2CLICK bang cach click vao cac banner trong do. Moi banner tri gia 5cent thoi gian quang cao cho moi banner la 60giay. Sau khi thay xuat hien dong chu:

Your account has been credited. Thank you! thi ban click tiep banner thu 2 cho den het.

Sau do quay ve muc Earning stats de kiem tra thu nhap cua minh.LUU Y:

Neu ban khong the dang ky duoc ngay tu dau thi co the la da gap mot so kho khan sau:

- Co nguoi da dang ky truoc do tai may tinh ban dang su dung. Ban se phai cho den hom sau den khi IP may tinh do thay doi. Tot nhat la ban den mot phong CHAT khac de dang ky. Neu ban chuyen sang may tinh khac cung mot phong CHAT thi cung khong duoc dau. Tat ca deu chung mot IP ma

- Ban da dang ky duoc roi va ten cua ban da co trong co so du lieu cua ho nhung ban khong biet lai di dang ky lai. Ket qua la se khong duoc. Trong truoc hop nhu vay thi nen tao lai mot hom thu yahoo moi va dang ky lai. De cho chac an thi den mot phong CHAT moi.III. CACH NHAN THU

-----------------------------

***Sau khi dang ky mot ngay thi thu moi duoc gui den cho ban

Hang ngay hoac toi thieu 7 ngay 1 lan ban vao click dia chi link sauhttp://www.allyousubmitters.com/Sau khi trang web da duoc mo ra do ban Click vao MEMBERS (ben trai man hinh)

Sau do ban se phai dien

User name: ten truy nhap

Password: mat khau

Sau do Click vao Log in

Sau do ban se thay nhung muc sau:

- Earning Stats: So tien trong tai khoan cua ban da kiem duoc

- Advertising Stats: Muc quang cao (khong quan tam)

- Your inbox (10) hom thu cua ban

- Referrer link: Dia chi link cua ban

- User account info: Thong tin ve ca nhan cua ban (ban co the vao day de thay doi thong tin va mat khau nhung khong the thay doi duoc User name, First name, Last name, email address)

- Exucutive membership: Nang cap thanh vien (se de cap den sau)

- Paid 2click: Ban se kiem them thu nhap khi vao muc nay va click vao cac banner (sau khi xem xong het thu ban nen vao muc nay lan luot click val cac banner moi mot banner tri gia 2cent do (day la thu nhap them)

- Log out: thoat khoi chuong trinh

- AYS auction: khong quan tam

- AYS PTR forum: neu ai biet tieng anh thi vao day trao doi kinh nghiem

- Affiliate login: khong quan tamPhia duoi la cac thong bao quan trong co mau do (neu ai biet tieng anh thi tham khao)

Total Paid Out to Members since October 13, 2002

$175,027.26 - TONG SO TIEN da chi tra cho cac thanh vien tu ngay 13/10/2002HELLO NGUYEN,

Phia duoi la thong bao ket qua thu nhap cua ban

You have directly earned: $ 5.2175

You have earned from your Downline: $ 0.0879

Your account balance after all transactions: $ 5.3054 (Tong thu nhap cua ban)

You have directly earned: 0 Points

You have earned from your Downline: 0 Points

Total available points after all transactions: 0 PointsCong viec cua ban lan luot nhu sau:

Click vao muc Your Inbox

Sau do mot danh sach thu gui den cho ban ban click bao mail dau tien hoac bat cua mail nao cung duoc nhung nen lam lan luot khong thi quen mat. Sau khi ban click vao mail dau tien thi se hien ra mot cua so trong do co mot LINK (mau xanh) giong nhu sau:http://www.allyousubmitters.com/scripts/runner.php?EA=200403220221488124Luu y ban chi click vao link nao tuong tu nhu tren ma thoi

Sau khi ban click vao link tren thi mot cua so khac se hien ra. Day la cua so Quang cao ma ban can xem (ban co the khong can xem, khong can hieu nhung nen xem de biet khi nao ban duoc tinh tien va duoc tinh bao nhieu)

Sau khi Click vao do thi o cua so do se co thong bao o phia ben tren goc trai man hinh se co thong bao nhu sau:

Thank you for supporting our sponsors! You will receive 5 cents(s), once you have visited this sponsor's site for at least 60 seconds

Ban se phai cho mot luc khoang 15 den 60 giay. Sau khi het thoi gian quang cao thi se hien ra dong chu:

Your account has been credited. Thank You - Tai khoan cua ban da duoc tinh tien. Xin cam on.

Ban co the kiem tra tien trong tai khoan cua ban bang cach quay ve cua so thu nhat va click vao muc Earning Stats

So tien cua ban se the hien o dong chu: (Duoi chu HELLO, ..)

You have directly earned: $ 5.2175

sau do lai quay ve muc Your Inbox vao tiep tuc voi mail thu 2,3,4 . Cho den het.

Sau khi xong viec ban co the tang them thu nhap cua minh bang cach vao muc Paid2click de click vao cac Banner quang cao de duoc tinh them tien (cung tuong tu gan nhu tren)

Sau khi xong viec ban nho xoa het mail trong hop thu cua ban de hop thu cua ban khong bi qua tai.

LUU Y quan trong: Ban chi co the xem thu tung mail mot, khong the xem cung mot luc 2 thu neu chua thay thong bao:

Your account has been credited.

Ket thuc cong viec ban click vao muc Log out (o cua so thu nhat) va thoat khoi chuong trinhCong viec nay ban co the lam hang ngay neu ban thuong xuyen di Chat hoac it nhat 7ngay mot lan. Neu qua thoi gian tren thi so luong thu rat lon, ban se phai doc rat lau. Va cong ty se khong cong nhan thu nhap cua ban neu ban khong hoat dong qua 7 ngay.

CUC KY QUAN TRONG ***********************

Khi doc thu neu thay thu co tieu de la:

Do not open

Cheat link Delete

Please delete

Hoac cac tieu de tuong tu nhu vau thi ban phai xoa ngay thu di neu khong ban se bi OUT day!

XIN DUNG QUEN ##########HAY BAT DAU DI THOI! VA XEM KET QUA RA SAO. BAN KHONG PHAI MAO HIEM HAY RUI RO GI CA. KET HOP CUNG VOI THOI GIAN ONLINE CUA BANChuc ban thanh cong

=========================================================================

Tren day la mot vi du dien hinh voi cong ty ALLYOUSUBMITTERS rat tiem nang voi loai hinh thanh toan thuan tien cho khach hang (bang SEC)

Thong tin cua cong ty nhu sau:

Tong so thanh vien: 33.625 (lon nhat hien nay

Luong mail trung binh mot ngay: 20

Gia tri cua mail: 5cent

Gia tri cua banner trong muc Paid2click: 5cent/banner

Tong so banner trong ngay: 3 banner

Trung binh mot ngay ban co the thu nhap duoc 100cent=1USD

So tien toi thieu khi yeu cau thanh toan la: 50USDDe tang them thu nhap thi ban khong chi lam viec voi mot cong ty ma thoi ban co the lam viec them voi 2, 3 hoac nhieu cong ty nua cung mot luc. Ket hop nhu vay se tiet kiem thoi gian va tang thu nhap cho ban.

Chung toi se cung cap ten mot so cong ty khac giup ban tang thu nhap. Nhung truoc het ban hay doc ky huong dan phuong thuc thanh toan boi vi cac cong ty nay se khong thanh toan bang SEC. Nhung nguoc lai tiem nang cua ho rat lon.
17 Comments:

At 8:43 PM, Blogger dilh20izxz said...

Big News From The Healthcare Industry!!

+++++++++++Current Profile+++++++++++
Faceprint Global Solutions (FCPG)
Current Price $0.15
A company with hot new identity solution products
and licenses with over 40 current governmental and
non-governmental contracts in negotiations.
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Is this an undiscovered gem priced to go higher!!
Please read the following Announcement in its Entirety and Consider the Possibilities�
Watch this One to Trade!

FCPG volume trading is beginning to surge with this landslide Announcement. The value of this
stock appears poised for growth! This one should not remain on the ground floor for long.

BREAKING NEWS!!

Faceprint Global Solutions (FCPG) is pleased to announce that its European partner, Keyvelop, has teamed up with IBM's Partner World Industry Networks to deliver customer software requirement solutions for the international healthcare industry.
With FGS owning the exclusive North American rights to distribute the worlds leading encryption and transmission software developed by Keyvelop, FGS is poised to capture large volumes of sales generated by customers currently using IBM's software in the healthcare and other industries.
With traceability and security now deemed a serious business priority, companies are increasingly focused on employing procedures and controls designed to ensure the authenticity, integrity and confidentiality of electronic records.
"This is a very positive move for FGS and for Keyvelop," said FGS CEO Pierre Cote. "We are very happy about the decision to go with IBM. This is a continuation of the progress made by everyone associated with FGS and its partners."
Buell Duncan, IBM's general manager of ISV & Developer Relations commented, "Collaborating with Keyvelop will ensure that we develop open solutions that are easy to maintain and cost effective for our customers in the healthcare and life sciences industry."
Among other things, this new software technology which is currently being used by a number of European healthcare companies, is used to send any file, regardless of format or size. Encryption keys, evidence of transmission integrity with fingerprint calculation, time-stamping of all actions and status record updating, pre-checking sender and receiver identities, validating file opening dates are part of Keyvelop features.
About FacePrint Global Solutions, Inc.
FGS operates a business, which develops and delivers a variety of technology solutions, including biometric software applications on smart cards and other support mediums (apometric solutions). FGS's products provide biometric solutions for identity authentication and a host of smart card- and biometrics-related hardware peripherals and software applications. Apometrix, FGS's wholly-owned subsidiary, combines on-card or in-chip multi-application management solutions with best-of-breed 'in-card matching' biometrics. Keyvelop's secure digital envelope solution and Apometrix's on-card biometrics work together to produce the winning combination in the fields of security, traceability and identity management. FGS is headquartered in Fresno, California.
Conclusion:

The examples above show the Awesome, Earning Potential of little known Companies That Explode onto Investor's Radar Screens. This stock will not be a Secret for long. Then You May Feel the Desire to Act Right Now! And Please Watch This One Trade!
GO FCPG!

All statements made are our express opinion only and should be treated as such. We may own, take position and sell any securities mentioned at any time. Any statements that express or involve discussions with respect to predictions, goals, expectations, beliefs, plans, projections, objectives, assumptions or future events or performance are not statements of historical fact and may be "forward looking statements." Forward looking statements are based on expectations, estimates and projections at the time the statements are made that involve a number of risks and uncertainties which could cause actual results or events to differ materially from those presently anticipated. This profile is in no way affiliated with the featured company. We were compensated one thousand dollars from third party (IR Marketing) to distribute this report. Forward looking statements in this action may be identified through the use of words such as: "projects", "foresee", "expects". in compliance with Section 17(b), we disclose the holding of FGS shares prior to the publication of this report. Be aware of an inherent conflict of interest resulting from such holdings due to our intent to profit from the liquidation of these shares. Shares may be sold at any time, even after positive statements have been made regarding the above company. Since we own shares, there is an inherent conflict of interest in our statements and opinions. Readers of this publication are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which are based on certain assumptions and expectations involving various risks and uncertainties that could cause results to differ materially from those set forth in the forward- looking statements. This is not solicitation to buy or sell stocks, this text is for informational purpose only and you should seek professional advice from registered financial advisor before you do anything related with buying or selling stocks, penny stocks are very high risk and you can lose your entire investment.

 
At 8:18 PM, Blogger Richpoo said...

Keep it up. I enjoy your nice blog. check out my equipment extreme sports site. It pretty much covers equipment extreme sports related stuff.

 
At 12:11 AM, Blogger Funclub said...

Hi great blog i must remember to bokmark you ... I have a horse racing blog myself I also have a new Online Auction to tell you about here CHEAP CARS get yourself $35.00 worth of free Advertising CHEAP CARS

 
At 6:05 AM, Blogger subm_093 said...

I have to say I really liked your site huongdandangki. see the thing is that I'm very lazy and I never really felt to leave some thank you notes on anyone's blog even I enjoyed it. but today I don't even know why I'm writing this because your site is not even what I was looking for. I was searching for webmasterworld and HUONG DAN DANG KI CAC TRANG KIEM TIEN TREN MANG is not a perfect match for it. but I guess sometimes people do things for no reason. maybe I just felt it is time for a change since I hardly post on anyone's site. anyway, thanks for the reading!

 
At 7:43 AM, Blogger subm_093 said...

Hi huongdandangki, well you know we humans always start doing things on one topic and later found ourselves doing something else, this is always what happened to me. I started looking for something on how to make money 2 hours ago however have found my seself looking at all different topics, of course including your site HUONG DAN DANG KI CAC TRANG KIEM TIEN TREN MANG. I thought what the hell since I'm here already might as well just leave a few words. Ok I'll go on to search for how to make money related stuff again and hopefully it'll take me longer than last time to lose my concentration. cheers!

 
At 10:57 PM, Blogger qandxmstg said...

Hi huongdandangki, well you know we humans always start doing things on one topic and later found ourselves doing something else, this is always what happened to me. I started looking for something on e-currency 2 hours ago however have found my seself looking at all different topics, of course including your site HUONG DAN DANG KI CAC TRANG KIEM TIEN TREN MANG. I thought what the hell since I'm here already might as well just leave a few words. Ok I'll go on to search for e-currency related stuff again and hopefully it'll take me longer than last time to lose my concentration. cheers!

 
At 1:41 PM, Blogger qandxmstg said...

Hi huongdandangki, well you know we humans always start doing things on one topic and later found ourselves doing something else, this is always what happened to me. I started looking for something on how make money 2 hours ago however have found my seself looking at all different topics, of course including your site HUONG DAN DANG KI CAC TRANG KIEM TIEN TREN MANG. I thought what the hell since I'm here already might as well just leave a few words. Ok I'll go on to search for how make money related stuff again and hopefully it'll take me longer than last time to lose my concentration. cheers!

 
At 7:06 PM, Blogger travisdenton9132 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

 
At 7:45 AM, Blogger leanordhuron0281725855 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

 
At 7:15 PM, Blogger leanordjohn00525238 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

 
At 7:40 PM, Blogger cun4z09 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 
At 4:59 PM, Blogger pps0weiy31q said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 
At 11:09 AM, Blogger No Hassle Loans said...

Hey nice blog. Although it�s not what I was looking for. I am looking for info on Payday Loans or a Cash Advance so I can buy some Hoodia Diet Pills.. I found your blog very interesting

 
At 4:26 PM, Blogger Khanh said...

really liked your site huongdandangki and I tryed to do. I hope will do it good. But please send me some web sites and easily for me to answer'
Thanh you very much!

 
At 4:30 PM, Blogger Khanh said...

I really liked your site huongdandangki and I tryed to do. I hope will do it good. But please send me some web sites and easily for me to answer.

Thanh you very much!

 
At 10:58 AM, Blogger ha phu an said...

chào các bạn ! nếu ai yêu thích tiếng nhật thì hãy vào blog của tôi nhe hay lắm đó www.hoctiengnhatpro.blogspot.com hãy tận hưởng và cảm nhận cuộc sống thú vị nhé ,còn kiếm tiền qua mạng kiểu này an không tin cho lắm đâu

 
At 10:59 AM, Blogger ha phu an said...

mình thích học tiếng nhật nên mình chỉ muốn tham gia blog để chia sẻ thông tin và tài liệu của nhau ah www.hoctiengnhatpro.blogspot.com

 

Post a Comment

<< Home